Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh thời gian học thực hành học phần Tin học cơ sở 2 hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo số 505/TB-ĐHKT ngày 26/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh thời gian học thực hành học phần Tin học cơ sở 2 (INT1004) hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019


Căn cứ Thông báo số 3075/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 448/TB-ĐHKT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về thời gian học thực hành học phần Tin học cơ sở 2 (INT1004) hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019;

Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) sau 3 đợt đăng ký trên Hệ thống cổng thông tin,

Nhà Trường thông báo điều chỉnh thời gian học thực hành của học phần Tin học cơ sở 2 (Mã học phần: INT1004), chi tiết trong phụ lục đính kèm. 

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN