Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi học phần Triết học Học kỳ I năm học 2020 – 2021 (đợt 2) Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 672/TB-ĐHKT ngày 08/03/2021 về việc thay đổi lịch thi học phần Triết học Học kỳ I năm học 2020 – 2021 (đợt 2) bậc đào tạo Đại học


Căn cứ công văn 341/TB-ĐHKT ngày 4/2/2021 về lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 (đợt 2) bậc đào tạo Đại học;

Căn cứ công văn 93/KT-ĐG&CNKQ ngày 5/3/2021 về dự kiến kế hoạch thi học phần chung học kỳ 201 trong tháng 3/2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thay đổi lịch thi học phần Triết học, cụ thể như sau:

TT

Học phần

Mã lớp học phần

Số TC

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

1

Triết học Mác – Lênin

PHI1006

3

09/3/2021

20/3/2021

Lịch thi cụ thể, sinh viên tra cứu tại đại chỉ: http://tracuu.dgnl.edu.vn từ ngày 9/3/2021. Kỳ thi phụ (nếu có) dự kiến vào 17h, thứ 5, ngày 8/4/2021 (chi tiết theo công văn gửi kèm)

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN