Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh lịch thi học kỳ II, năm học 2018-2019

Công văn số 1579/ĐHKT-ĐTĐH ngày 29 tháng 5 năm 2019 v/v điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019


Trường Đại học Kinh tế đã công văn số 1007/TB-ĐHKT ngày 24/4/2019 về việc lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019; Căn cứ vào lịch trình đào tạo năm học 2018-2019; Trường Đại học Kinh tế điều chỉnh phòng thi và thời gian thi một số học phần cụ thể theo danh sách kèm theo.

Đề nghị Viện Quản trị kinh doanh và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN