Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy

Kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-ĐHKT ngày 09/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/8/2021 của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), hình thức đào tạo chính quy cho 05 sinh viên thuộc khóa và ngành đào tạo sau (có danh sách kèm theo):

STT

Khóa

Ngành

QH-2017-E

1

Kinh tế quốc tế (CT thứ hai – bằng kép)

5

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
>> Xem Quyết định tại đây.

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


Các tin khác