Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng cho công tác đào tạo đại học và sau đại học

Công văn số 173/ĐHKT-ĐT ngày 15/1/2021 về việc Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng cho công tác đào tạo đại học và sau đại học.


Căn cứ công văn số 70/ĐHQGHN-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế thông báo Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng cho công tác đào tạo đại học và sau đại học như sau:

 

TT

Tên đơn vị

Thời gian được cấp chứng chỉ (*)

1.

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

15/05/2019

2.

Trường Đại học Hà Nội

15/05/2019

3.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

15/05/2019

4.

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

15/05/2019

5.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

15/05/2019

6.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

15/05/2019

7.

Đại học Thái Nguyên

15/05/2019

8.

Trường Đại học Cần Thơ

15/05/2019

9.

Trường Đại học Vinh

08/05/2020

10.

Học viện An ninh nhân dân

08/05/2020

 

Lưu ý: Các chứng chỉ tiếng Anh được cấp từ các thời điểm (*) trên phải theo mẫu chứng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông báo số 691/TB-QLCL (Phụ lục kèm công văn này)
 

Bảng tham chiếu mức điểm tối thiểu một số chứng chỉ tiếng Anh tương đương bậc 3, bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Khung năng lực ngoại ngữ VN

IELTS

(IDP/BC cấp)

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

4 kỹ năng

(ETS cấp)

Cambridge Exam

(Cambridge ESOL cấp)

Vietnamese Standardized Test of English Proficiency

Bậc 3

4.5

460 ITP

42 iBT

Reading 275

Listening 275

Speaking 120

Writing 120

PET (Pass 140)

FCE (Level B1 - 140)

VSTEP.3-5 (4.0)

Bậc 4

5.5

543 ITP

72 iBT

Reading 385

Listening 400

Speaking 160

Writing 150

PET (Pass 160)

FCE (Level B2 - 160)

VSTEP.3-5 (6.0)

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho người học biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN