Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định về việc ban hành Dạng thức đề thi kết thúc học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin dùng cho các ngành không chuyên về lý luận chính trị

Quyết định số 1518/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội


 >> Download quyết định tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội