Trang Đào tạo đại học
 
Quy chế khen thưởng trong tổ chức công đoàn ĐHQGHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-CĐĐHQGHN ngày 3/5/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội


Quy chế này quy định về danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (CĐĐHQGHN); thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng CĐĐHQGHN.

Quy chế này áp dụng với tất cả cán bộ, đoàn viên công đoàn; nhà giáo, người lao động và các công đoàn cơ sở thuộc tổ chức Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; cá nhân, tổ chức ngoài ĐHQGHN có nhiều công lao, đóng góp thiết thực xây dựng tổ chức CĐ ĐHQGHN.

>>>Xem chi tiết tại đây 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN