Trang Nghiên cứu
 
Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Thời gian thực hiện: từ 6/2018 đến 6/2020


1. THÔNG TIN CHUNG:

Tên đề tài: Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã đề tài: 503.01-2018.03

Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 6/2018 đến 6/2020

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Anh Đức

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế

Đơn vị chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên chính tham gia: TS. Phạm Ngọc Thạch, TS. Nguyễn Thế Kiên, PGS.TS. Vũ Đức Thanh, ThS. Bùi Hồng Phượng, ThS. Nguyễn Thị Huyền

 

Trong giáo dục đại học, động lực đóng vai trò quan trọng trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả của giảng viên. Do đó, đề tài của nhóm nghiên cứu đã đánh giá mối quan hệ giữa động lực làm việc và kết quả công việc của giảng viên để từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - một trong hai Đại học Quốc gia đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại Việt Nam.

Đề tài đạt được các kết quả chính như sau:

- Tổng quan các nghiên cứu liên quan tới động lực và kết quả công việc của người lao động trên các phương diện: các nhân tố tác động tới động lực làm việc của người lao động, các nhân tố tác động tới hiệu quả công việc của người lao động, các thang đo đo lường động lực làm việc của người lao động, các thang đo đo lường hiệu quả công việc của người lao động và các phương pháp đánh giá mối quan hệ giữa các nhóm nhân tố.

- Xây dựng thang đo và mô hình đánh giá mối quan hệ giữa động lực và kết quả công việc của giảng viên.

- Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn để đánh giá trọng số của các nhân tố đo lường động lực làm việc và kết quả công việc của giảng viên tại ĐHQGHN.

- Kiểm định thang đo và mô hình đánh giá mối quan hệ giữa động lực làm việc và kết quả công việc của giảng viên tại ĐHQGHN.

- Đề xuất các khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của giảng viên tại ĐHQGHN, thông qua các chính sách tạo động lực.

Cụ thể, để cải thiện kết quả công việc của giảng viên, các trường đại học trực thuộc ĐHQGHN cần:

Thứ nhất, xây dựng và sớm ban hành chính sách đào tạo cán bộ giảng viên ngắn hạn và dài hạn.

Thứ hai, thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, các khóa đào tạo tại chỗ.

Thứ ba, lập kế hoạch cử cán bộ giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thứ tư, xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, tạo điều kiện cho giảng viên phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

 

2. SẢN PHẨM KHOA HỌC:

2.1. Bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục quốc tế có uy tín (SCOPUS):

- Do Anh Duc, Dinh Thi Hang, Pham Minh Tam, Truong Thi Hue, Ta Van Loi, Luong Thuy Lien, Luu Quoc Dat (2020), Lecturers’ Research Capacity Assessment Using an Extension of Generalized Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach,” International Journal of Fuzzy Systems, 1-12. https://doi.org/10.1007/s40815-020-00951-5

- Do Anh Duc, Pham Ngoc Thanh, Bui Hong Phuong, Vu Duc Thanh, Nguyen The Kien, Nguyen Thi Huyen (2020), Impact of Motivational Factors on the Work Results of Lecturers at Vietnam National University, Hanoi,” Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (8), 425-433. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no8.425

- Do Anh Duc, Pham Minh Tam, Dinh Thi Hang, Ngo The Chi, Luu Quoc Dat, Pham Ngoc Thach, Ha Dieu Linh, Vuong Hong Nhat (2020), Evaluation of lecturers’ performance using a novel hierarchical multi-criteria model based on an interval complex Neutrosophic set,” Decision Science Letters, 9(2), 119-144. DOI: 10.5267/j.dsl.2020.1.003

- Do Anh Duc, Pham Ngoc Thach, Bui Hong Phuong, Canh Chi Dung, Luu Huu Van, Pham Thi Hong Diep (2020), A Dynamic Fuzzy Multiple Criteria Decision-Making Approach for Lecturer Performance Evaluation,” Journal of Management Information and Decision Science, 22(3), 250-261.

2.2. Bài báo đăng trên tạp chí quốc gia có uy tín:

Đỗ Anh Đức, Cảnh Chí Dũng, Bùi Hồng Phượng, Lưu Quốc Đạt (2019), Đánh giá các nhân tố tạo động lực làm việc của giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN,” Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 09-2019, 59-68.