Trang tin tức sự kiện
 
Trường ĐHKT bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 8/2021

Tháng 8/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị như sau:


- Quyết định số 2386/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trung Phong, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, giữ chức vụ Trưởng phòng  Chính trị và Công tác Sinh viên;
- Quyết định số  2388/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm lại ThS. Bùi Hồng Phượng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường ĐHKT - ĐHQGHN kể từ ngày 1/9/2021;
-  Quyết định số 2389/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm TS. Lưu Thị Minh Ngọc, Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN;
-  Quyết định số 2392/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm ThS. Đào Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm  Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục;
- Quyết định số  2393/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực đối với TS. Trương Minh Đức, kể từ ngày 12/8/2021 cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý;
- Quyết định số 2395/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm lại TS. Đỗ Kiều Oanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường ĐHKT - ĐHQGHN kể từ ngày 26/8/2021;
- Quyết định số 2396/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm ThS, Nguyễn Văn Xuân, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra và Pháp chế, giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế;
- Quyết định số 2398/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính công giữ chức Phó trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng;
-  Quyết định số 2399/QĐ-ĐHKT ngày 6/8/2021, bổ nhiệm TS. Tô Thế Nguyên, giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị giữ chức Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị;

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN