Trang tin tức sự kiện
 
Giảng viên ĐHKT tham dự Hội thảo quốc tế tại Thái Lan

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội thảo
Ngày 22 - 23/11/2018, TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy và TS. Nguyễn Thị Hương Liên, Giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tham dự Hội thảo quốc tế về Khoa học xã hội và nhân văn lần thứ 14 (IC-HUSO 2018) với chủ đề Nhân văn và khoa học xã hội hướng tới môi trường (Humanities and Social Sciences towards Environment) được tổ chức tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan.


Hi tho có s tham d ca hơn 300 đi biu và nhà khoa hc đến t 10 quc gia trên thế gii, trong đó đoàn đi biu Vit Nam gm các nhà khoa hc đến t Đi hc Kinh tế quc dân, Hc vin Tài chính, Đi hc Công nghip Hà Ni, Đi hc Thái Nguyên, Đi hc Đin lc, Đi hc Văn Hiến TP H Chí Minh và Trường Đi hc Kinh tế, ĐHQGHN.

 

Ti hi tho, ging viên ĐHKT đã trình bày tham lun vi ch đ “Impact of Cash Flow on Performance of Listed Companies in Vietnam - Application of Food Industry” (nh hưởng ca dòng tin đến hot đng ca các công ty niêm yết - Trường hp các doanh nghip thc phm) và “Recognition and Valuation of Heritage Assets: Best Accounting Practices in the UK” (Ghi nhn và đnh giá các tài sn là di sn: Phương thc kế toán chun mc ca Anh Quc). C hai tham lun đu thu hút được s quan tâm ca các nhà khoa hc tham d hi thảo.

 
TS. Nguyễn Thị Hương Liên nhận chứng chỉ từ  BTC

Hi tho đã m ra cơ hi trao đi, giao lưu hc thut gia các nhà khoa hc trong đoàn v các mi quan tâm chung liên quan đến phát trin bn vng và bo v môi trường, các chuyn biến v kinh tế, chính tr, xã hi trong khu vc ASEAN và các hướng nghiên cu mi trong tương lai. Bên l hi tho, đoàn đi biu Vit Nam đã có nhiu tri nghim đáng nh ti Khon Kaen và Bangkok (Thái Lan), đ li nhiu k nim và tình cm tt đp vi đt nước chùa chin xinh đp và mến khách này.


Hương Liên (KTKT)