Trang tin tức sự kiện
 
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đổi mới triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường

Ảnh: Chiêm Đỗ
Nhằm đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), năm 2016, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã quyết định thay đổi cách thức giao đề tài NCKH cấp trường. Theo đó, Nhà trường sẽ đưa ra danh mục các đề tài theo yêu cầu của thực tế để các giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Trường cũng sẽ triển khai một số đề tài NCKH theo mô hình tự chịu kinh phí nghiên cứu.


Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Các đề tài này đã hỗ trợ rất nhiều cho việc công bố quốc tế (bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus), sách chuyên khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh của trường. Hầu hết các nghiên cứu đều được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng và có tính ứng dụng cao. Trong hệ đề tài các cấp do cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thực hiện, đề tài NCKH cấp trường đóng góp một lượng lớn các bài báo trong nước, tài liệu tham khảo cho công tác đào tạo.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như gắn các công trình NCKH với thực tiễn, năm 2016, Trường ĐHKT đã quyết định thay đổi cách thức giao đề tài NCKH cấp Trường. Thay vì các giảng viên, nghiên cứu viên đề xuất các đề tài NCKH để Nhà trường phê duyệt như trước đây thì từ năm 2016, Nhà trường sẽ đưa ra danh mục các đề tài theo yêu cầu của thực tế để các giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Việc điều chỉnh này không những tiếp tục thực hiện chủ trương trước đây của Nhà trường là nâng cao năng lực cán bộ giảng viên, góp phần đào tạo cử nhân, thạc sĩ mà còn khẳng định chủ trương định hướng nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn và hướng tới làm việc nhóm.

Danh mục đề tài năm 2016 được xây dựng theo hai hướng chính:

Một là, đưa ra các báo cáo định kỳ hàng quý về kinh tế thế giới và khu vực, kinh tế vĩ mô của Việt Nam, thị trường tài chính tiền tệ.

Hai là, đưa ra các báo cáo đánh giá về quá trình tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011-2015.  Đây không chỉ là những chủ đề nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực mà còn là những nghiên cứu nhằm xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu theo các lĩnh vực đặc thù của từng khoa, từng chuyên ngành. Những nghiên cứu này sẽ đặt nền tảng cho những đề tài lớn hơn và hứa hẹn thu hút nhiều đơn đặt hàng hơn từ các bộ, ban, ngành và địa phương.

Hệ thống các đề tài này cũng được Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đưa vào Danh mục các công trình nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN thuộc Chương trình nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô. Từ danh mục trên, Trường Đại học Kinh tế sẽ triển khai các nghiên cứu khác nhau trong 5 năm tới.

Ngoài ra, năm 2016, trường sẽ triển khai thực hiện một số đề tài NCKH theo mô hình tự chịu kinh phí nghiên cứu. Các cán bộ giảng viên tự thực hiện nghiên cứu, Nhà trường sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất, dữ liệu, nghiệm thu đề tài và công bố. Các đề tài được nghiệm thu từ mức ĐẠT trở lên sẽ được tính điểm và công trình nghiên cứu cho giảng viên.

Hy vọng với cách thức triển khai mới này, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ ngày càng phát triển với nhiều công bố có tính ứng dụng cao, làm tiền đề hướng tới các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp nhà nước.


Phòng NCKH&HTPT, ĐHKT